Ważne terminy

Daty ważne we współpracy z biurem, związane z koniecznością terminowego dokonania rozliczeń podatkowych
  • DO 5 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – przygotowanie oryginałów dokumentów (faktury sprzedaży, rejestry sprzedaży, faktury zakupu z krótkim opisem zdarzenia, rachunki, inne dokumenty finansowe, raporty kasowe, wyciągi, potwierdzenia zapłaty  ZUS i podatków itp) dla Biura Rachunkowego za miesiąc poprzedni. Dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem.
  • DO 10 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – opłacenie składek ZUS
  • DO 15 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA opłacenie składek ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych płatnych do 15-go
  • DO 19 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA dokonujemy właściwych księgowań, terminowo złożonych dokumentów, oraz przekazujemy informację dotyczącą wysokości zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy płatnej do 20-go
  • DO 20 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – opłacenie zaliczek na podatki dochodowe właściciela i pracowników/ współpracowników
  • DO 24 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań, terminowo złożonych dokumentów i przesyłamy informację dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku VAT płatnego do 25-go
  • DO 25 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – opłacenie podatku VAT
  • DO 25 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA – przesyłamy elektronicznie deklarację  VAT-7, dla podatników rozliczających się miesięcznie; a w przypadku podatników  rozliczających się kwartalnie VAT-7K, za  właściwy kwartał, oraz inne obowiązujące deklaracje dla poszczególnych podatników np VAT 27 itp.
  • DO USTALONEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA – sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników
  Prosimy Klientów o terminowe przekazywanie wszelkiej dokumentacji i niezbędnych informacji, istotnych dla dokonania księgowań i rozliczeń. Pozwala to na wypełnienie harmonogramu pracy Biura i dochowanie terminowości składanych deklaracji i terminowej informacji o stanie zobowiązań podatkowych Klienta.