Oferta Biznes Partner

Usługi biura rachunkowego w Bydgoszczy

Ważne terminy

Terminy ważne we współpracy z biurem, związane z koniecznością terminowego dokonania rozliczeń podatkowych.
 • ewidencję i rozliczenie ryczałtu
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie dokumentów związanych z podatkowymi rozliczeniami rocznymi,
 • prowadzenie akt osobowych (archiwizacja, udostępnianie),
 • urlopy – ustalanie wymiaru urlopu oraz prowadzenie kartotek urlopowych,
 • nieobecności – prowadzenie rejestrów nieobecności chorobowych i innych, zatrudnionych pracowników;
 • prowadzenie rejestru aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej (druk RP-7 za okres obsługi)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych zatrudnionych pracowników;
 • przygotowywanie listy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • przygotowywanie rachunków dla współpracowników do zawartych  umów o dzieło;
 • przygotowywanie rachunków dla współpracowników do zawartych  umów zlecenie;
 • przygotowywanie list płac do ww rachunków współpracowników wg zapotrzebowania;
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń dla pracowników;
 • zgłaszanie i wyrejstrowanie pracowników i współpracowników w ZUS
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych właściciela firmy, pracowników i współpracowników oraz przekazywanie miesięcznych deklaracji drogą elektroniczną do ZUS;
 • dokonywanie wydruków przelewów do ZUS i US;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A) i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;
 • przygotowywanie deklaracji PIT-11, PIT-40 i innych;
 • pomoc przy składaniu wniosku o uzyskanie dofinansowania/ dotacji z Urzędu Pracy na prowadzenie działalności
 • pomoc przy rozliczeniu dotacji z Urzędu Pracy po uzyskaniu dotacji,
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • rozliczanie dofinansowań z PFRON,
 • sporządzanie deklaracji statystycznych związanych z wynagrodzeniami,
 • doradztwo i konsultacje według zapotrzebowania klienta