Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego i sporządza je się na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości. Od pewnego czasu możemy je wypełniać również elektronicznie, ale jak to zrobić by notorycznie nie wprowadzać poprawek?

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przygotowanie sprawozdania finansowego

Zadbaj o

  • Inwentaryzację (spis z natury, potwierdzenia sald i weryfikacja dokumentów),  
  • wycenę aktywów i pasywów
  • utworzenie rezerw
  • ustalenie wyniku finansowego,
  • przygotowanie sprawozdania finansowego

Za wszystko odpowiada formalnie kierownik lecz z reguły sporządzaniem i wypełnianiem formalności zajmuje się księgowa lub biuro rachunkowe.

Pamiętaj by sporządzić je w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Przygotowanie e-sprawozdania w określonym formacie XML

  • sprawdzić czy posiadane oprogramowanie finansowo-księgowe pozwala na wygenerowanie e-sprawozdania finansowego w wymaganym przez prawo formacie XML;
  • jeżeli posiadany program finansowo-księgowy nie ma takiej funkcjonalności trzeba zadbać o aktualizację tego programu
  • wybrać odpowiednią strukturę logiczną dla naszego e-sprawozdania finansowego;

Za wszystko odpowiada formalnie kierownik lecz z reguły sporządzaniem i wypełnianiem formalności zajmuje się księgowa lub biuro rachunkowe.

Pamiętaj by sporządzić je w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.