Od 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2108 r. poz. 2159), weszła w życie 1 stycznia 2019 r., i zmieniła następujące zasady

  • zasady opodatkowania leasingu,
  • nabycia i używania samochodów osobowych w firmie.

Zmiany te dotkną wszystkich przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe w działalności. Dotyczą one zwłaszcza przedsiębiorców, którzy wykorzystują firmowe samochody także do celów prywatnych, a także przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia przyszłego roku wezmą w leasing (najem, dzierżawę itp.) samochód droższy niż 150 000 zł.

Limit kwoty 150 000 zł

Od tego roku podwyższona została do 150 000 zł kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym limit ten został podwyższony do kwoty 225 000 zł.

Limity te nie są zastosowane do leasingodawców, wynajmujących i innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie leasingu.

Co zostało zmienione w przepisach?

  • Podniesione kwoty do pełnego odliczenia odpisów amortyzacyjnych zatem oba ww. limity do kwoty odpowiednio 150 000 zł i 225 000 zł, zachowując tym samym przewidziane obecnie preferencyjne rozwiązanie w zakresie samochodów elektrycznych.
  • Zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.
  • Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, sposób kwalifikowania został uproszczony do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego będącego własnością przedsiębiorcy ( podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków). Podatnicy będą uwzględniać wydatki związane z eksploatacją prywatnego samochodu osobowego stanowiącego ich własność faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,który nie stanowi ich majątku (nie wpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok).

Od stycznia bieżącego roku podatnik będzie może zaliczyć 75% wydatków związanych z używaniem samochodu w przypadku, gdy wykorzystuje ten samochód również do celów prywatnych ( użytek mieszany).

(Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków).

Co nie zalicza się do 75% limitu wydatków?

  • opłaty leasingowe
  • opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub podobnej umowy o tym samym charakterze

chyba, że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku wyłączenie ma zastosowanie tylko do części opłaty skalkulowanej bez uwzględniania kosztów eksploatacji samochodu osobowego. (nie dotyczy składek AC pojazdu. które podlegają limitowaniu kosztowemu w przypadku własnego samochodu).

W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, wartość samochodu będzie odpowiadała wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ma to wyeliminować problem bieżącej wyceny wartości samochodu przy tego rodzaju umowach.